Pitmaster's Name: Nick Dean
Location: Ottawa, Ontario