Pitmaster's Name: Jeff Woito
Location: Renfrew, Ontario