Pitmaster's Name: Chris Lapointe
Location: Ottawa, Ontario