Pitmaster's Name: BJ McMahon
Location: Ottawa, Ontario