Pitmaster's Name: Wayne shymko
Location: winnipeg mb, Manitoba